Montážní pokyny

Pokud bude chytrý bytový vodoměr BONEGA® použit jako poměrové metrologické měřidlo k vyúčtování spotřeby vody musí být nainstalován autorizovanou firmou, která má k tomu příslušné montážní osvědčení. Instalace a podmínky použití musí odpovídat ČSN EN 14154-2:2005 V případě že bude použit k měřícím účelům, je třeba dodržet minimálně tyto základní montážní zásady:

 1. S vodoměrem jako měřicím přístrojem je třeba zacházet šetrně, aby se nepoškodil jeho citlivý vnitřní mechanismus. Nesmí dojít k prudkým nárazům při neopatrné montáži do vodovodní sítě nebo nevhodným nářadím. Náležitou pozornost je třeba věnovat přepravě, skladování a manipulaci s vodoměry, protože nárazy můžou způsobit jejich znehodnocení.
 2. Vodoměr je určen pro měření spotřeby pitné a užitkové vody v odpovídající kvalitě.
 3. Podmínky průtoků, tlaků, teploty vody i okolí, atd. musí odpovídat parametrům vodoměru.
 4. Vodoměr musí být namontovaný v místě, kde je lehko přístupný pro odečtení spotřeby z jeho počitadla (bez použití zrcadla nebo žebříku) a pro zpětnou demontáž a v místě, kde nebude ohrožen mrazem a vibracemi.
 5. Montážní polohy určují technické parametry.
 6. Vodoměr musí být nainstalován tak, aby za normálních podmínek byl zcela zaplněn vodou.
 7. Instalace je zakázaná v nejvyšším bodě, kde hrozí riziko akumulace vzduchu.
 8. Jestliže se ve vodě vyskytuje vzduch, musí být před vodoměrem nainstalováno dostatečně funkční odvzdušňovací zařízení.
 9. Vodoměr musí být chráněný před mimořádně vysokou teplotou vody nebo okolního vzduchu, dešťovou nebo kapkající vodou a venkovními účinky koroze.
 10. Vodoměr nesmí být vystavený otřesům způsobenými potrubím a armaturami. Pokud je to potřebné, je možné vodoměr namontovat na stojan nebo konzoly. Vodorovné potrubí má být přiměřeně připevněné.
 11. Je nutné, aby v potrubí před a za vodoměrem byl vřazen uzavírací kohout příslušné velikosti. V bytovém jádru je tento požadavek splněný uzavíracím ventilem před vodoměrem a výtokovými armaturami za vodoměrem.
 12. Potrubí za vodoměrem musí být řešeno tak, aby bylo vždy vyplněné vodou a tím byla vyloučena možnost nashromáždění vzduchu ve vodoměru.
 13. Pro vysokou přesnost měření je nutné před i za vodoměrem zachovat rovné potrubí (uklidňující délka), a to v minimální délce 6 násobku vnitřního průměru vodoměru.
 14. Připojovací potrubí, na které navazuje ještě vlastní šroubení umožňující snadnou montáž i demontáž vlastního vodoměru musí mít podle typu vodoměru buď jmenovitou světlost min. 15 mm (1/2“), vnitřní závit připojení (nátrubek) 1/2“, délka závitu min. 14 mm nebo jmenovitou světlost min. 20 mm (3/4“), vnitřní závit připojení (nátrubek) 3/4“, délka závitu min. 16 mm.
 15. Samotný vodoměr se instaluje až po vyčištění potrubí od nečistot (kovové třísky, prach, stavební suť, apod.), po ukončení stavebních a montážních prací, po propláchnutí potrubí a po vykonání tlakové zkoušky (pokud jde o nově uložené potrubí). Při proplachování potrubí a při tlakové zkoušce musí být vodoměr nahrazený odpovídající vložkou (vsuvkou).
 16. Usazení vodoměru musí být ve směru toku vyznačeném šipkou na pouzdře a ve vodorovné nebo svislé poloze (číselník nahoře nebo svisle) nebo v rozmezí mezi těmito dvěma polohami. Číselník se pak natočí okolo své osy tak, aby byl umožněn pohodlný odpočet v zorném poli očí.
 17. V případě, že je vodorovné potrubí částí uzemnění, je nutné přemostit vodoměr a připojené armatury.
 18. Po namontování vodoměru se musí voda do potrubí pouštět pomalu tak, aby vycházející vzduch příliš nezvýšil rychlost chodu vodoměru a nedocházelo k dynamickým rázům.
 19. Po kontrole těsnosti spojení a funkčnosti vodoměru je třeba provést zaplombování jeho montážní polohy buď pomocí drátku, a to přes otvor v převlečné matici šroubení na vstupu do vodoměru přes otvor v nálitku tělesa vodoměru (taktéž na vstupu) nebo jiným systémem plombování a tím zamezit jeho případnému neoprávněnému zneužití (demontáži). Samotné počitadlo je již plombováno proti neoprávněné demontáži autorizovanou zkušebnou.